15/12/17  Tin của trường  72
aaaassssss
 25/04/16  Tin của trường  274
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Thương Diêm.